Řízení bezpečnosti informací (ISMS)

Propojováním informačních systémů do větších celků roste také jejich zranitelnost. Objevují se rizika jako je ztráta dat, vyzrazení obchodního tajemství nebo nefunkčnost systému, která mohou ohrozit chod a rozvoj organizace. Proto se jedním z klíčových úkolů managementu každé organizace stává zajištění dostupnosti, důvěrnosti a integrity informací.

Poskytujeme profesionální služby v široké škále činností, které řízení bezpečnosti zahrnuje. Provádíme analýzu rizik, návrh bezpečnostní politiky, hodnocení, projektování a implementaci bezpečnostních opatření. Vytváříme jednotlivé interní předpisy, ale také kompletně zavádíme systémy řízení bezpečnosti informací podle standardu ČSN ISO/IEC 27001. Naše nabídka obsahuje i audit bezpečnosti a havarijní plánování.

Ke každému zákazníkovi přistupujeme zcela individuálně a nejen bezpečnostní opatření, ale i postupy řízení bezpečnosti a míru jejich formalizace přizpůsobujeme jeho potřebám a situaci.

Naši konzultanti jsou kvalifikovanými experty s mezinárodně uznávanými certifikáty (CISA, CISM) a jsou prověřeni pro styk s utajovanými informacemi od stupně utajení Důvěrné až po Přísně tajné. Disponují dlouhodobými zkušenostmi získanými v rámci projektů realizovaných u různých zákazníků státní i soukromé sféry.

Zavedení systému řízení bezpečnosti informací dle ISO 27001 obvykle zahrnuje stanovení strategie řízení bezpečnosti, nastavení procesního řízení bezpečnosti, provedení analýzy rizik, vytvoření bezpečnostní politiky, návrh technických a organizačních opatření pro snížení rizik, školení odborného personálu i uživatelů a návrh interního auditu.

Vlastnosti a přínosy

  • vytvoření prostředí zajišťujícího informační bezpečnost a ochranu soukromí
  • snížení rizik souvisejících s nedostupností, únikem či ztrátou informací
  • optimalizace nákladů na zajištění bezpečnosti informací úměrně k hodnotě aktiv
  • úspora nákladů související s odstraňováním následků bezpečnostních incidentů
  • zvýšení povědomí a odpovědnosti zaměstnanců
  • zvýšení konkurenční výhody

Rychlé vyhledávání