Řešení pro správu, řízení a ukládání dokumentů

Základem nabídky ICZ jsou řešení, které pokrývají celý životní cyklus dokumentů organizace veřejné správy, od jejich vzniku či příjmu, vyřizování až po jejich uložení. ICZ spolupracuje při tvorbě legislativy v oblasti správy a ukládání dokumentů, podílí se na zavádění mezinárodních norem a standardů do praxe fungování úřadů.
 • Spisová služba

  Činnost orgánů státní správy a samosprávy je vždy doprovázena generováním velkého množství dokumentů, které reprezentují veškeré písemné nebo jakékoli jiné materiály vytvořené či obdržené v průběhu činnosti organizace. S nabytím účinnosti zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě vyvstal úkol, jak co nejefektivněji naplnit jeho požadavky. Tedy jak zajistit, že dokumenty, které jsou do úřadoven doručeny, budou průkazně zaevidovány, spravovány a budou vyřízeny včas odpovědnými pracovníky.
 • Podpora administrativních procesů

  Administrativní procesy slouží k zajištění správních agend ve všech základních činnostech organizace. Jsou obvykle dobře strukturované, používají standardizované formuláře a jsou do nich zapracovány požadavky z legislativy, směrnic a dalších relevantních norem. ICZ a.s. nabízí analytickou i technologickou podporu jejich řešení, která mají za cíl optimalizaci průběhu procesu a odstranění přebytečných činností, dále pak řízení a monitorování průběhu procesů, zvýšení rychlosti administrativních činnosti a zrychlení přístupu k informacím a podkladům. Nezbytnou podmínkou řešení na bázi informačních technologií je celková digitalizace procesu a přidružených dokumentů a odstranění neefektivního oběhu papírových dokladů.
 • Rozhraní na Informační systém datových schránek

  S příchodem změny legislativy vznikl požadavek na propojení aplikací spisové služby organizací s Informačním systémem datových schránek (ISDS). Společnost ICZ a. s., jako jeden z hlavních dodavatelů spisových služeb, se aktivně zúčastnila vytváření datového rozhraní ISDS pro komunikaci se systémy spisových služeb a toto stvrdila podpisem memoranda o spolupráci. Výsledkem jsou provedené úpravy spisových služeb na propojení nového revolučního informačního systému.
 • WorkFlow

  Elektronické dokumenty otevírají nové možnosti při návrhu a především realizaci interních procesů. Řízený oběh elektronických dokumentů je jednou z možností, které mohou významným způsobem ovlivnit celkovou efektivitu procesů a jejich přínos pro podnik nebo organizaci.
 • Spisová služba pro zřizované organizace a menší obce

  E-spis LITE představuje jednoduchou hostovanou elektronickou spisovou službu vhodnou pro obce typu PO1 a PO2, školská zařízení a malé organizace zřizované obcemi a kraji, vyhovující aktuální novele zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a zákonu č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
 • Důvěryhodná elektronická spisovna a archiv

  S účinností zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, musí každá organizace důvěryhodně ukládat dokumenty přijaté nebo odesílané v elektronické podobě přes datové schránky.
 • Elektronické formuláře

  Objemy zpracovávaných informací neustále rostou, zvyšují se i nároky na jejich kvalitu – a to již od prvotního okamžiku, kdy vstupují do informačního systému. Včasné a efektivní pořízení kvalitních strukturovaných dat je základním předpokladem pro realizaci většiny procesů jakékoliv organizace či podniku.
 • Skenování a digitalizace dokumentů

  Elektronizace dokumentů otevřela uživatelům řadu nových možností a výhod. Oproti dřívějšímu způsobu uchovávání firemních dat nabízí zejména zvýšení bezpečnosti úschovy a usnadňuje přístup jednotlivých uživatelů.
 • DMS/ECM

  Systémy pro správu dokumentů (DMS) usnadňují organizaci dokumentů, zaručují jejich maximální dostupnost a umožňují nastavení přístupu pouze oprávněným osobám. Document management systémy jsou díky tomu kvalitním nástrojem pro celopodnikové řízení dokumentů.

Rychlé vyhledávání