Centrální registr řidičů a bodový systém pro Ministerstvo dopravy ČR

Projekt vznikl jako reakce na novelu silničního zákona č. 361/2000 Sb., požadující zavedení systému bodového hodnocení řidičů v České republice a zároveň z nutnosti převést celou agendu na Ministerstvo dopravy ČR. Bodový systém je základním pilířem nového přístupu k vynucování kázně řidičů v České republice i Evropské unii. Tuto společenskou objednávku bylo nutné realizovat s největší pečlivostí vzhledem k jejímu celoplošnému dopadu.

bannery_velke_01.jpg

Charakteristika zákazníka

Ministerstvo dopravy České republiky je ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy, odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti za její uskutečňování.

Cíl projektu

Hlavním cílem celého projektu bylo připravit pro vedení Centrálního registru řidičů nezbytné technické a organizační podmínky související se změnami zákona č. 361/2000 Sb.:
- zajistit změny programového vybavení
- vytvořit potřebnou technickou infrastrukturu pro vedení Centrálního registru řidičů
- zajistit školení úředníků pověřených obcemi pro práci v novém prostředí
- zvýšit kvalitu dat vedených v registru řidičů, převést data ze současných okresních databází vedených Policií ČR do centra, které bude ve správě Ministerstva dopravy ČR, zajistit postupné čištění dat.

- zajistit integraci Centrálního registru řidičů se zdrojovými a navazujícími informačními systémy státní správy a samosprávy v rozsahu daném legislativou

Zákon č. 361/2000 Sb. byl od roku 2006 několikrát novelizován, Centrální registr řidičů byl průběžně přizpůsobován potřebám platné legislativy.

Popis řešení

Předkládaná aplikace představuje celorepublikový registr řidičů, řidičských oprávnění, řidičských průkazů a evidenci přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a je provozována ze zákona Ministerstvem dopravy ČR. Původní terminálový systém provozovaný na jednotlivých okresech byl přepracován na centrální webovou aplikaci a kompletně převeden na platformu Microsoft (MS) včetně operačního a bezpečnostního dohledu. Zcela nově byl implementován bodový systém. Nový systém centrální evidence řidičů byl uveden do provozu k 1. 7. 2006, ato bez přerušení vlastního výkonu agendy na obcích. Aplikace je realizována v ASP.NET 2.0 aod roku 2009 nad MS SQL Serverem 2008 s využitím dalších technologií platformy MS.
Centrální registr řidičů je rozsáhlá celostátní evidence, zahrnující evidenci a výrobu řidičských průkazů, mezinárodních řidičských průkazů, evidenci přestupků a jejich statistiky, bodový systém, evidenci řidičských oprávnění, osvědčení a průkazů profesní způsobilosti, školení bezpečné jízdy, zákazů řízení motorových vozidel, pozbytí práva k řízení motorových vozidel a dalších souvisejících údajů. Vzhledem k datovému obsahu vyžaduje pečlivé zabezpečení osobních údajů a komplexní systém monitorování přístupu k nim. Systém pracuje v režimu 7 × 24. Je podporován HelpDeskem. Chod serverů je monitorován MS SCOM, který využívá i avizaci emailem a SMS administrátorům. Do systému přistupují uživatelé Centrálního registru řidičů na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, uživatelé z řad Policie ČR prostřednictvím dálkového on-line přístupu, obdobně Obecní policie, Ministerstvo dopravy v rámci kontrolní činnosti, Státní tiskárna cenin využívá data ze systému pro výrobu ŘP. ŘP v pátrání jsou odesílány do Schengenského informačního systému. Výpis z bodového hodnocení osoby je na požádání předáván systému CzechPOINT. Systém má přibližně 2 000 uživatelů. Osobní údaje vedené v Centrálním registru řidičů jsou synchronizovány s údaji v Centrální evidenci obyvatel.

Základní údaje o projektu

Zákazník: Ministerstvo dopravy České republiky

Řešení: Centrální registr řidičů

Hlavní přínosy:

  • moderní informační systém
  • bezproblémová technologická spolupráce s ostatními informačními systémy státní správy, samosprávy a státy Evropské unie
  • architektura systému je modulárně rozšiřitelná v krátkém čase
  • v provozu jsou webové služby pro externí, legislativou schválené subjekty
  • velký důraz je kladen na bezpečnost osobních údajů v Centrálním registru řidičů vedených

Rychlé vyhledávání